Cnsf Blau

ALTA ONLINE SOCI ESPORTISTA | PRIMER PAS

Document d’alta. Socis Esportistes menors d’edat.

Alta de Soci Esportista (-18anys) [CNSF]

"(Obligatori)" indicates required fields

Dades personals

Data de naixement(Obligatori)
Correu electrònic(Obligatori)

Dades del pare/mare/tutor legal

Data de naixement(Obligatori)

Tipus de Soci

Tipologia de soci(Obligatori)
Normativa del club i política de privacitat(Obligatori)
Accepted file types: jpg, gif, png, pdf, jpeg, heic, Max. file size: 8 MB.
Accepted file types: jpg, gif, png, pdf, jpeg, heic, Max. file size: 8 MB.
Accepted file types: jpg, gif, png, pdf, jpeg, heic, Max. file size: 8 MB.
Accepted file types: jpg, gif, png, pdf, jpeg, heic, Max. file size: 8 MB.
Accepted file types: jpg, gif, png, pdf, jpeg, heic, Max. file size: 64 MB.

Cal adjuntar fotocòpia del DNI i del compte bancàri
1. El pagament (quota d’inscripció més primera mensualitat) s’efectuarà en efectiu
2. L’inscripció deixarà de tenir validesa si el soci o la sòcia tramita la seva baixa con a tal. S’ha de comunicar abans del dia 25 de cada mes.
3. La persona sotasignant es compromet a complir les normes d’ús indicades en el revers.
4. Declara, així i sota la seva responsabilitat, que les condicions de salut són adients per la pràctica esportiva i per l’activitat física.
* D’acord amb la Llei orgànica de protecció de dades de caràcter personal 15/1999, de 13 de desembre, us informem que les vostres dades personals facilitades en aquesta sol·licitud, i totes aquelles que es generin a partir del moment en què sigueu donat/des de alta, incloses les de salut, seran incorporades en un fitxer automatitzat per gestionar la vostra relació amb la instal·lació, enviar-vos comercial sobre els nostres productes o campanyes, dur a terme les facturacions, tot mitjançant correu electrònic, correu postal, SMS.
* Podeu exercir el vostre dret d’accès, rectificació, cancel·lació i oposició a l’emmagatzematge de les dades dirigint-vos a les oficines del CNSF.

REGLAMENT D’ÚS DE LA INSTAL·LACIÓ I DELS SEUS SERVEIS

Capítol 1. OBJECTIU DEL REGLAMENT
El present Reglament té per objecte la regularització de l’ús i el funcionament correctes del Complex Municipal de Piscines. Totes les persones que accedeixin a la instal·lació tenen la condició d’usuàries, les quals es poden satisfer l’import dels serveis mitjançant pagament d’un abonament o d’una entrada puntual. La condició de persona usuària implica acceptar les disposicions del present Reglament i sotmetre-s’hi.
El desconeixement d’aquest reglament no eximeix de complir-ho ni d’aplicar responsabilitats quan correspongui.

Capítol 2. HORARIS I CALENDARI
Les instal·lacions del Complex Municipal de Piscines estan obertes de dilluns a diumenge, inclosos festius, segons el calendari de funcionament aprovat anualment.
L’horari de funcionament dels dies festius que la instal·lació romangui oberta, serà el mateix que el dels diumenges.
Els horaris i el calendari de la instal·lació han d’estar exposats al tauler d’anuncis de l’entrada de la instal·lació, i es determinaran per anys naturals.
El Club Natació Sant Feliu, prèvia autorització municipal, pot tancar la instal·lació, totalment o parcialment, per causes majors (reparacions, avaries..)
El Club Natació Sant Feliu, prèvia autorització municipal, pot modificar l’horari de la piscina esportiva amb motius de l’organització de competicions
esportives. Qualsevol modificació puntual d’horaris i calendari que hagi estat autoritzada, es comunicarà a les persones abonades i usuàries amb una antelació mínima de set dies.

Capítol 3. NORMES ADMINISTRATIVES
Tots els usuaris i usuàries del Complex han d'abonar el preu públic segons les tarifes vigents, aprovades anualment per l'ajuntament de Sant Feliu de Llobregat i que han d'estar exposades al tauler d'anuncis de la instal·lació. Per utilitzar les instal·lacions cal estar al corrent del pagament de la quota d'abonament, o bé pagar l'import establert con a entrada puntual. L'import de la quota d'inscripció i el de l'assegurança anual són obligatoris per a totes les persones abonades i s'han de fer efectius d'acord amb la regulació que estableixen les tarifes aprovades per l'Ajuntament. Les persones abonades han de notificar els canvis que es puguin produir tant a les dades personals com en les de domiciliació bancària que hagin comunicat en el moment de la inscripció, abans del dia 20 del mes en curs, per tal que tinguin vigència en el rebut del mes següent. Les persones abonades poden canviar la modalitat d'abonament sempre que ho sol·licitin mitjançant un formulari que els facilitaran els serveis administratius d la instal·lació. Quan sigui acceptada la nova modalitat d'abonament, s'aplicaran les modificacions de quota que corresponguin. No pagar la quota d'abonat/ada durant tres mensualitats consecutives comporta la baixa com tal i fa perdre els drets d'inscripció, previ avís per escrit. En cas que hi hagi una devolució del rebut una devolució del rebut per algun motiu aliè a l'organització, les despeses administratives aniran a càrrec
de la persona abonada. Els rebuts retornats s'han de pagar a la recepció de la instal·lació. Totes les quotes s'actualitzaran anualment el mes de gener de cada any natural, un cop l'Ajuntament hagi donat la seva conformitat expressa a les noves quotes. El pagament de la quota d'abonat/ada s'ha de fer per domiciliació bancària mitjançant rebut a la persona titular del compte corrent, excepte la primera mensualitat, que serà abonada en metàl·lic o amb targeta de crèdit. En el moment en què es trenqui la consideració d'abonat familiar pel fet de ser menys de 3 membres, les persones abonades que segueixin d'alta han de pagar la quota que els correspongui en funció de la seva nova situació. La matrícula és vigent mentre la persona abonada no causi baixa. És obligatori acreditar, mitjançant certificat mèdic, que la persona sol·licitant gaudeix d'un estat de salut adient per a la pràctica esportiva.
La instal·lació facilitarà aquest servei als usuaris i usuàries que ho desitgin. L'entrada del públic que accedeixi els actes esportius que s'organitzin al Complex serà gratuïta o de pagament d'acord amb el conveni particular signat amb les entitats organitzadores dels actes. La venda d'entrades puntuals està condicionada a l'aforament del Complex.

Capítol 4. NORMES D’ÚS
No està permès l’accés a persones menors de 14 anys si no van acompanyades d’una persona adulta o familiar major de 18 anys, que en tot moment se n’ha de fer càrrec.
No està permès entrar vestit i/o amb calçat de carrer als espais resrvats per a l’ús esportiu.
En tot el recinte esportiu, l’ús del telèfon mòbil només es permet en casos excepcionals i sempre en la modalitat de silenci. L’ús del mòbil queda estrictament prohibit als vestidors.
Cap persona sospitosa de patir malaltia dèrmica infectocontagiosa no pot accedir a les instal·lacions esportives. En cas de dubte la direccio pot exigir la presentació d’un certificatmèdic.
Per utilitzar les taquilles dels vestidors és obligatori utilitzar les tanques de combinació pròpies del Complex. No es pot utilitzarcap altra sistema de tanca. De forma excepcional i sota petició escrita, poden utiitzar altres sistemes de tancament les persones amb dificultats visuals.
La direcció del Complex no es fa responsale dels objectes de valor (joies,dineris i similars) que no hagin estat dipositats a ls taquilles amb aquesta finalitat.
No són permesos els comportament que puguin molestar o ferir la sensibilitat de les altres persones usuàries.
Tampoc es permeten els comportaments que posin en perill la higiene de les instal·lacions.
La direcció de la instal·lació pot expulsar aquelles persones que incompleixin les normes d’aquest règim intern, un cop advertides prèviament.
Nomès es pot menjar en la zona de bar cafeteria.
No està permés utilitzar accesoris que puguin ser perillosos per a lapràctica de la natació a la piscina ( aletes, manyoles, ulleres, i tub d’inmersió..) si no és amb permís de les persones responsables de la piscina.
És imprescindible desmaquillar-se i dutxar-s abans d’accedir a la ona d’aigües.
És obligatori l’ùs de casquet de bany a les zones de peu moll.
No està permés córrer per les zones de peu moll.
No està permés saltar a l’aigua de forma temeraria o imprudent.
No està permesa la utilització de les saunes a les persons menors de 16 anys.
Les saunes són d’ús mixt.
És obligatori dutxar-se abans i després de fer ús de les saunes.
És obligatori utilitzar la tovallola i el banyador a le saunes.
No està permés entrar a la sauna amb productes inflamables (esprais, colònies,papers...)
No està permesa la utilització de l’Spa a les persones menos de 16 anys.
És obligatoril’ús de banyador als Spas.
No està permès realitzar activitats d’higiene personalals Spa (depila-se, afeitar-se, etc..) ni utilitzar productes com ara cremes, tints, olis..
No està permés posar xampú, gel, slas de bany o productes similars a les banyres d’hidromassatge.
No està permesa la utilització de la sala de condicionament físic a les persones menors de 16 anys.
Per utilitzar les sales de condicionament físic a les persones menors de 16 anys.
Per utilitzar les sales de de condicionament físic cardiovascular i muscular cal portar tovallola i posar-la damunt dels aparells.
No està permés endur-se la bossa d’esports a la sala s’activitats esportiva.
Les persones usuàries d’activitats dirigides han d’inscriure-s’hiamb antelació.
Les persones usuàries d’actiitats dirigides han de respectar les hores d’inici i acabament de les sessions.

Capítol 5. ACOMPANYANTS I VISITANTS
Només poden tenir accés a les graderies o zones habilitades a aquest efecte les persones que acompanyin alumnes dels cursos de natació o d’activitats aquàtiques dirigides, els dies que defineixi el Departament d’activitats. Durant les classes, les persones acompanyants no poden interrompre l’activitat parlant amb el professorat ni amb l’alumnat.
No es pot fer ús de sistemes de gravació (càmeres, mòbils,..) excepte amb permís exprés de la direcció del Complex.
Només es poden accedir als vestidors, per ajudar-los a canviar-se de roba, les persones que acompanyin alumnes menors de 7 anys o usuaris/àries que presentin discapacitats. En aquests casos s’autoritzarà l’accés d’una persona per alumne/a.
Les instal·lacions es poden visitar durant el seu horari de funcionament sempre que les persones visitants vagin acompanyades per personal de la instal·lació, amb cita prèvia.
Les persones acompanyants i visitants han de respectar l’article 4.2 de les normes d’ús.
No està permesa l’entrada d’animals en cap secció del Complex, excepte gossos pigall.
No està permesa l’entrada a la instal·lació amb patins, patinets, pilotes, i altres objectes que per les seves característiques puguin representar un perill a les persones usuàries.
La direcció de la instal·lació es reserva el dret d’expulsar qualsevol usuari o usuària que, per torbar-se sota els efectes de l’alcohol o drogues i/o altres supòsits, comportin risc per la seva seguretat i la de la resta de persones usuàries.

Capítol 6. DRETS DE LES PERSONES USUÀRIES
Tots els usuaris i usuàries tenen dret a utilitzar el Complex seguint les normes d’aquest Reglament.
Tots els usuaris i usuàries poden demanar i omplir, a recepció, els fulls de reclamació oficials.
Els fulls de suggeriments per a un millor funcionament del servei es poden dipositar a les bústies corresponents.
Tots els usuaris i usuàries han d’estar informats dels paràmetres i de les condicions higièniques de l’aigua de les piscines.
Tots els usuaris i usuàries han de ser coneixedors de les normes elementals d’higiene i de seguretat
La instal·lació ha de disposar d’un servei de salvament i socorrisme durant tot l’horari de funcionament de les piscines, per tenir cura de la seguretat de les persones usuàries.
Els cursos d’activitats aquàtiques han de ser impartits per tècnics esportius titulars.

Aquest camp només és per validació i no s'ha de modificar.
Vitaldent Cnsf
Pugibet Fisioterapia Logo
Lewaterpolo Logo
Fcn Logo

UN CLUB AMB VALORS

Segueix-nos a les nostres xarxes!

El nostre Club porta cinquanta anys treballant en la formació personal de molts esportistes de la nostra ciutat, per ser un complement que els ajudi a tenir un millor desenvolupament integral de la persona mitjançant la natació i el waterpolo.