MOE

MODEL D’ORGANITZACIÓ ESPORTIVA DEL CLUB

El Club Natació Sant Feliu des de l’any 2007 (posada en marxa d’elcomplex) s’ha basat en el Model d’Organització Esportiva (a partir d’ara MOE) per definir els seus paràmetres de treball dins de les seccions esportives.

El MOE ha de ser un element viu, que pugui ser modificable i ampliable cada any, però amb coherència estructural i de futur en funció dels criteris i els objectius que marqui el Club.

L’objectiu del MOE, és definir totes les àrees d’actuació del Club, sent aquest el full de ruta i la línia a seguir en relació a les situacions d’estructura i funcionalitat de les seccions esportives.

El CNSF és una entitat viva, dinàmica i que persegueix diferents objectius esportius, formatius i socials, per tant, cal que aquests estiguin en consonància amb els objectius generals de l’entitat i també de la capacitat que pot tenir el Club per afrontar aquests objectius, sent coherents amb les situacions estructurals i de gestió del mateix Club.

El MOE és la normativa i la fórmula de referència en relació a les decisions del dia a dia que pren el Club, sent un document aprovat en l’òrgan superior de l’entitat (Assemblea de Socis) que permeti regular tots els àmbits d’actuació esportiva del Club. Per tant, és un element vertebrador de criteris, valors i definicions tècniques que aporta al Club la continuïtat de seguir treballant per assolir tots els seus objectius.

Com no podria ser d’una altra manera, les estructures escrites són fixes i cal sempre un marge de maniobra de decisió per poder aplicar-les, és a dir, les situacions que es produeixen en el dia a dia poden ser múltiples i és per això que cal deixar marges que permetin avançar dins de cada temporada, sent la Junta Directiva la que amb motiu justificat i documentat pugui modificar un criteri establert en el MOE si ho considera necessari, sense haver de convocar una Assemblea General de Socis de l’entitat.

Cal destacar que el MOE no és un requeriment estatutari de l’entitat, però és una mostra clara de la Junta Directiva de regular, estructurar i generar dinàmiques de treball fonamentades en criteris directes i coherents amb els objectius del Club i que aquests estiguin aprovats per l’Assemblea General de Socis.